با استفاده از این فرم می توانید تعرفه انواع خدمات قضایی یا به اصطلاح هزینه های دادرسی اعم از مالی، غیرمالی، چک (کیفری)، مهریه (سکه) و غیره را در هر مرحله ای که دعوا در آن قرار دارد محاسبه کنید. 

مرحله بدوی

در مورد سکه و مهریه ارزش آن را وارد نمایید
مرحله بدوی ریال 

مرحله تجدیدنظر خواهی

در مورد سکه و مهریه ارزش آن را وارد نمایید
مرحله تجدید نظرخواهیریال 

مرحله فرجام خواهی

در مورد سکه و مهریه ارزش آن را وارد نمایید
مرحله فرجام خواهیریال 

ارتباط با وکیل
×
وکیل هادی میرزایی Whatsapp chat
وکیل هادی میرزایی Whatsapp chat